Investor Relations

Zarząd Sygnisoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej jako „Spółka”, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia najpóźniej do dnia 28 października 2020 r. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 17:00.

Map

Contact

Let's talk

office@sygnisoft.com tel.: +48 22 290 87 00 (9:00 - 17:00)

Office

Sygnisoft SA
ul. Grzybowska 2 lok. 45
00-131 Warszawa (Poland)
Tax No.: 9522144518
REGON: 363921606